• çörek0101

Gurluş polatdan örtük näme?

Polat paneligüýçli we berk gurluşy bilen uglerod polatdan, alýumin polatdan ýa-da poslamaýan polatdan durýar.

Önümçilik usullaryna görä, ony dört görnüşe bölmek bolar: kebşirlenen,basylan, aýlawly gulplanan we perçinli panjaralar.Surfaceerüsti şekillere görä, ony tekiz weörtükli panjaralar.

Material: Uglerod polat, alýumin polat, poslamaýan polat.

Polat örtükEsasanam söwda we senagat giňişliginde köp sanly binanyň möhüm gurluş düzüm bölegi bolup durýar.Grating, ýörite täsir ýollary, basgançaklar, platformalar we mezzaninler ýaly ýokary täsirli, ýokary ýükli programmalar üçin döredildi.Polat gurluşykda we gurluşykda ulanmak üçin ajaýyp materialdyr.

Metal örtük nähili ýasalýar?

Giňeldilen metal örtük, demir listde bölekleri döretmek, soňra bolsa göwher nagşyny emele getirmek bilen, kagyzy uzatmak (giňeltmek) arkaly ýasalýar.Sahypany soňra ululygyna kesip we tekizläp bolýar.Poslamaýan polat, uglerod polat, alýumin we başgalar ýaly köp dürli metallary giňeldip bolýar.

Panel aralygy?

Panel goldaw nokatlarynyň arasyndaky aralyk ýa-da bu ugurdaky podşipnikleriň ölçegi.

Panel materiallary näme?

Köplenç ulanylýan bar örtük materiallaryna uglerod polat, galvanizli polat, alýumin we poslamaýan polat girýär.Bar gözenek, adatça berkligi-agramy we açyk meýdanyň ýokary göterimi sebäpli senagat stilinde pol üçin ulanylýar, tehniki taýdan hyzmat etmegi mugt edýär.

Nämeörtükli gözenek ?

Seriýaly görnüşli podşipnikler pes uglerod polatdan, alýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.Paneliň görnüşlerine ýarym tegelek üst, trapezoidal ýa-da aralyk üst bilen örtülen kebşirlenen polat girýär.

Anping County Jintai metal Önümçilik kärhanasydürli polat örtük, galvanizli polat örtük, polat basgançak, çukur örtügi we şeýle hem müşderiniň islegi boýunça islendik görnüşi edip biler.


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr