• bread0101

Goşma görnüşli polat paneli örtük

Gysga düşündiriş:

 • Önümiň ady:Goşma görnüşli polat paneli örtük
 • Gelip çykan ýeri:Anping, Hebeý, Hytaý
 • Önümiň ululygy:Custöriteleşdirilen
 • Eltip beriş wagty:15-25 gün
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, Western Union
 • Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Goşma polat örtük, belli bir ýüklemek ukybyna we ýerüsti möhürleýjä eýe bolan polat örtük plastinkasyndan durýar.Gyzgyn suwa batyrylan galvanizli bejergiden soň, goşma polat örtük plastinka çişer we ýoýular.Goşma polat örtük plastinkasy, adatça, 3-nji seriýaly polat örtük plastinkasyny esasy plastinka hökmünde alýar, şeýle hem 1-nji seriýany ýa-da 2-nji seriýaly polat örtük plastinkasyny ulanyp biler.“Retreader” adatça 3mm plastinka ulanýar, 4mm, 5mm we 6mm plastinka hem ulanyp biler.
  Goşma polat örtükler umumy senagat zawodlarynyň köpüsinde, täjirçilik binalarynda giňden ulanylýar, ýörelgeler, platformalar, howpsuzlyk päsgelçilikleri, zeýkeş örtükleri we howa çalşygy ýaly giň goşundylar bar.Mundan başga-da, deňeşdirip boljak gaty pol ýaly ýükleri goldaýanlygy sebäpli, mezzanine bezegi hökmünde ulanmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, çykdajylary tygşytlaýan açyklyk, arassalygy ýokarlandyrmak bilen bir hatarda howanyň, ýagtylygyň, ýylylygyň, suwuň we sesiň aýlanyşyny ýokarlandyrýar.
  Materiallar: uglerod polat we poslamaýan polat

  product
  product

  gutar

  * Galvanizli
  * Poroşok bilen örtülen
  * Süýşe çydamly gutarýar

  artykmaçlygydyr

  ★ Ykdysady
  ★ Çydamly
  ★ strengthokary güýç-agram gatnaşygy
  Vers Köpugurly
  ★ Pes hyzmat ediş ýüzleri
  Seredilen (süýşmäge çydamly)

  Arza

  Çylşyrymly polat örtük platformada, koridorda, köprüde, guýy örtüklerde we basgançaklarda, nebit, himiýa, elektrik stansiýasy, galyndylary gaýtadan işleýän zawod, gurluşyk we daşky gurşaw taslamalarynda giňden ulanylýar.Ygtybarly dizaýn we aýlaw ukyby sebäpli, bu görnüşli örtük bezeg, mezzanin pollary we beýik ýörelgelerdäki goldaw desgalary üçin gaty güýçli we howpsuzdyr.

  product
  product

  Gurnama usuly

  The Goldaw polat gurluşynda polat örtük plastinkasyny ýa-da aýak tagtasyny gönüden-göni kebşirläň we kebşirleýiş ýeri sink tozy reňkini çotýar.
  Gal Galvanizasiýa derejesini ýok etmeýän, sökýän we ýygnaýan ýörite maksatly polat örtükli gysgyç ulanýar.Gurnaýjy gysgyçlaryň her toplumyna ýokary gysgyç, aşaky gysgyç, kelle bolt we hoz girýär.
  Need Zerurlyga görä, poslamaýan polatdan ýasalan gysgyç ýa-da batyrgaý birikme we ş.m. berk usul bilen üpjün ediň.
  ★ Adatça polat örtük plastinkasynyň arasyndaky boşluk 100mm.
  Ib Wibrasiýa ýakynlaşýan polat örtükli plastinka rezin gaplamagy kebşirlemeli ýa-da goşmaly.
  Müşderiniň talaplary boýunça ýörite aýratynlyklar öndürilip bilner.

  product
  product
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Special-shaped type steel grating

   Steelörite görnüşli polat örtük

   Önümiň beýany Specialörite görnüşli polat paneli örtük, ýörite görnüşli polat panjara hem diýilýär.Şekillerden ýasalyň: şkaf polat paneli, göwher deşik salnan polat paneli, balyk şkalasy polat paneli we ş.m.Specialörite şekilli polat örtük, tertipsiz polat gözenegiň bir görnüşidir, görnüşi: fan şekilli, birnäçe tegelek, ýitirilen burç, kesilen, açylan, kebşirlenen, gyrasy we beýleki amallardan soň müşderiniň talaplaryna ýetmek üçin trapezoid polat grid önümi ...

  • SS316/SS304 Stainless material steel grating

   SS316 / SS304 Poslamaýan materialdan polat örtük

   Önümiň beýany Poslamaýan polatdan ýasalan örtük, agyr poslama gurşaw üçin adaty senagat pyýada önümi bolup, köp ýyl bäri meşhur örtük saýlamasydyr.Kompaniýamyz 304 we 316 görnüşli poslamaýan polatdan poslamaýan çişirilen paneli öndürýär.Süýşmek prosesi, çyzgy panellerini merkezi burçda iň köp 4 ″ aralykda podşipniklere dogry burçlarda mehaniki taýdan gulplap, panelleri ýygnamaga mümkinçilik berýär.Bu amal arassa çişlik bilen üpjün edýär ...

  • Galvanized grating stair tread step

   Galvanizli örtükli basgançak basgançagy

   Önümiň beýany Basgançak basmak, örtük, plastinka, deşikli plastinka we giňeldilen metalda bar.Idolda ýa-da polda, skidka etmek ähtimallygy bar.Bu basgançakly burç çarçuwasy bilen ýa-da bolmazdan elýeterlidir.Bar bolan örtükli ýa-da göwher barlaýjy plastinka gurnamalaryna aňsatlyk bilen ýerleşdirildi.Aralyk basgançaklar häzirki basgançaklara ýa-da simlere gönüden-göni kebşirlenip ýa-da ýerinde bolt edilip bilner. Ansat gurnamak üçin deşikler öňünden burawlanyp bilner ...

  • Galvanized trench/ditch cover

   Galvanizli çukur / garym örtügi

   Önümiň jikme-jiklikleri Polat drena G örtügi ýa-da çukur örtügi 25 * 3mm, 25 * 4mm, 25 * 5mm 30 * 3mm, 30 * 5mm, 40 * 5mm, 50 * 5mm, 100 * 9mm we ş.m. , 10mm we ş.m. Ölçeg Hususy reňk kümüş şahadatnamasy ISO9001 Material Q235 faceerüsti bejergisi Gyzgyn çeňňek galvanizli önüm prosesi Polat örtük, ýük çyzygyna we kesiş nokatlaryna ýylylygy we basyşy bir wagtda ulanmak arkaly öndürilýär.Pr ...

  • Untreated/without galvanized steel grating

   Bejerilmedik / galvanizli polat örtüksiz

   Önümiň beýany Gara polat örtük, polatdan ýasalan polatdan we belli bir aralykda barlardan kebşirlemek arkaly ýasalýar.Polat örtügiň üstü bolsa bejerilmeýär.Kesmek, gyrmak we beýleki amallardan geçýär.Önümler ýokary güýç, ýokary güýç, ýagtylyk gurluşy, ýokary göteriji, ýüklemek üçin amatlylyk we beýleki häsiýetlerden lezzet alýarlar.Polat örtügi bejerilmedik: Örtügi ýasaýan we galvanizleýän müşderilere has çalt eltmäge mümkinçilik berýär.Va ...

  • Serrated/tooth type steel bar grating

   Serleşdirilen / diş görnüşli polat paneli örtük

   Önümiň beýany Serrat polat örtük, berkligi, tygşytly önümçiligi we gurnamagyň aňsatlygy sebäpli ähli örtük görnüşleriniň arasynda iň meşhurydyr.Güýçli we ýeňil agramly bolmakdan başga-da, berk we saglyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, örtügiň bu görnüşi süýşmeýän häsiýetlere eýedir, ýiti gyralary we serýalary ýok.Gyzgyn togalanan seriýalar, kimdir biri panjara düşse, ýarawsyzlygy duruzmaga kömek edýär.Meýletin sertifikatly podşipnikler skid garşylygy güýçlendirýär.Con ...

  • Press-locked type steel bar grating

   Metbugat gulplanan görnüşli polat paneli

   Önümiň beýany Bölek polat örtük diýlip hem bilinýän gulplanan polat örtük.belli bir ululykda tekiz uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, bürünçden, alýumin plastinka çukurdan (deşik), böleklere bölmek, kebşirlemek, timarlamak we öndürilen beýleki amallar.Goýlan polat gözenek plastinka ýokary güýçli umumy polat gözenek plastinkasyny, korroziýa, tehniki hyzmat etmegiň erkin aýratynlyklaryny we birmeňzeş takyklygyň, ýeňil we owadan gurluşyň, tebigy sazlaşygyň, ajaýyp stiliň özboluşly utgaşmasyny öz içine alýar.Bu ...

  • Spray painted type steel grating

   Boýag görnüşli polat panjara sepiň

   Önümiň beýany, esasan polat gözenegiň plastinkasyny, polat gözenegiň plastinkasyny bejermek üçin pürküji reňkli polat pürküji, polat gözenegiň plastinkasy umumy ýerüsti bejergini gyzdyrýar. Şol bir ýerüsti boýag hem möhümdir.Boýalan polatdan ýasalan plastinany gaýtadan işlemegiň bahasy, galvanizli gyzgyn suwdan pesdir.pos garşylygy, köýneginden has gorkýan, ýöne boýag dürli reňkleri saýlap biler, esasanam mehaniki enjamlar üçin polat paneli, polat gözenegiň plastinkasynyň reňki we t reňki ...

  • Open end type steel grating

   Açyk görnüşli polat örtük

   Önümiň beýany Açyk polat örtük, açyk uçlar bilen polat örtügi aňladýar.Çarçuwasyz polat örtügiň iki tarapy.Umumy ululygy 900mmx5800mm, 900mmx6000mm.Açyk polat örtük, iň köp ulanylýan polat örtüklerden biridir, oňa metal açyk paneller hem diýilýär.Kebşirlenen polat örtük uglerod polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.Kebşirlenen polat örtügiň süýşmegine garşy ýeri, poslama garşylygy, gowy drena function funksiýasy, ýokary güýji we ýük göterijiligi bar.Şonuň üçin wa ...

  • I bar type steel bar grating with light weight

   Lighteňil agramly polat paneli örtük

   Önümiň beýany, men polat örtügini ýazýaryn, ýönekeý örtük bilen deňeşdirilende has ýeňil, has tygşytly we paratiki.Men polat örtük täjirçilik we senagat önümleri üçin amatly. Men polat örtük materialyny uglerod polatyna, galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan görnüşlere bölýärin. Has ýeňil agram we ýokary güýç.Ölçegleri: Smoothumşak ýüz we serferli ýerüsti spesifikasiýa Aýlaw zolagynyň ululyklary (mm) 25 × 5 × 3, 32 × 5 × 3, 38 × ...

  • Heavy duty type steel bar grating

   Agyr görnüşli polat paneli örtmek

   Önümiň beýany Tekiz polat bilen kebşirlemek arkaly polat örtük we belli bir aralyga çyzykly tegelek bar.Galvanizli polat örtügimiz ýokary güýçli, ýeňil gurluşly, ýokary göteriji, ýüklemek üçin amatly we beýleki häsiýetlerden lezzet alýar.Gyzgyn batyrylan sink örtügi önüme poslama garşy ajaýyp zat berýär.1) Çig mal: Pes uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy 2) Polat örtüginiň görnüşleri: Düz / tekiz görnüş, I ýazýaryn, Serrated / diş görnüşi.3) Açyk görnüşli we ýapyk görnüşli ...

  • Hot dip galvanized steel grating

   Galvanizli polat örtük

   Önümiň beýany Galvanizli polat örtük, poslama garşylyk möhüm bolan çygly, süýşýän ýagdaý üçin amatly önümdir.Steelumşak polatdan ýasalan gaplar, galvanizli hammamda gyzdyrylýar.Galvanizli hammamda 7 sany tankyň üstüni arassalamak prosesi bar, gyzgyn batyrylan galvanizasiýa üçin ulanylýan sinkiň arassalygy 99,95% arassa bolar.Galvanizli örtük IS-3202 / IS - 4759 / IS - 2629 / IS - 2633 / IS - 6745 , ASTM –A -123 ýa-da halkara ülňülerine deň bolmaly.App ...

  • FRP fiberglass steel grating

   FRP süýümli aýna polat örtük

   Önümiň beýany FRP galypdan ýasalan örtük, ýokary güýçli E-aýna hereketini güýçlendiriji material hökmünde, termosetting rezinini matrisa hökmünde ulanyp, soňra guýulýar we ýörite metal galypda emele gelýär.Lighteňil agram, ýokary güýç, poslama garşylyk, ýangyna garşy we skide garşy häsiýetleri üpjün edýär.FRP galypdan ýasalan örtük nebit senagatynda, elektrik in engineeringenerçiliginde, suw we galyndy suwlary arassalamakda, iş meýdany, basgançaklar, çukur örtükleri we ş.m.-de ummanyň gözleginde giňden ulanylýar we ...

  • Flat/smooth type steel bar grating

   Tekiz / tekiz görnüşli polat gözenek

   Önümiň beýany Tekiz polat örtük, demir örtük ýa-da metal örtük diýlip hem atlandyrylýar, demir gözenekleriň açyk gözenek gurnamasy bolup, bir tarapa hereket edýän podşipnikler, perpendikulýar ýa-da egilen çyzyklary kesmek üçin berk birikdirilýär. iň az agramly agyr ýükleri saklamak üçin niýetlenen, arasynda uzalýan barlary birleşdirýän barlar.Zawodlarda, ussahanalarda pollar, mezzanin, basgançaklar, feýting, çukur örtükleri we hyzmat ediş platformalary hökmünde giňden ulanylýar.

  • Closed end type steel grating

   Polat örtüginiň ýapyk görnüşi

   Önümiň beýany osedapyk polat örtük, çarçuwaly polat örtügiň bir görnüşi, ýapyk ujy bilen hem aýdylýar.Diýmek, polat örtügiň uzynlygy we ini müşderileriň islegine görä öndürilip bilner.1mx1m, 1mx2m, 1mx3m, 2mx3m we ş.m.Polat paneli berkitmek, güýç, howpsuzlyk, uzak möhletli çykdajy we çydamlylyk üçin gowy saýlawdyr.Bar paneli dürli aralyklarda perpendikulýar çyzyklara f ...

  • Aluminium alloy material steel grating

   Alýumin garyndy material polat örtük

   Önümiň beýany Alýumin garyndysy polat örtük materialy alýumin 6063. Esasy garyndy elementleri magniý we kremniý bolup, Mg2Si fazasyny emele getirýär. Eger belli bir mukdarda marganes we hrom bar bolsa, demiriň erbet täsirini zyýansyzlandyryp biler. Käwagt az mukdarda Poslama garşylygy ep-esli azaltmazdan, garyndynyň berkligini ýokarlandyrmak üçin mis ýa-da sink goşulýar. Mysal üçin: ýylylygy bejermek prosesinde öňünden uzalýan 6063 garyndysynyň aýratynlyklaryna görä ...