STEL GRATING ÖNÜMLERI

 • Tekiz / tekiz görnüşli polat gözenek

  Tekiz / tekiz görnüşli polat gözenek

  Önümiň düşündirişi Tekiz polat örtük, demir örtük ýa-da metal örtük diýlip hem atlandyrylýar, demir gözenekleriň açyk gözenek gurnamasy bolup, bir tarapa hereket edýän podşipnikler, perpendikulýar ýa-da egilen çyzyklary berk berkitmek bilen aralykda ýerleşýär. iň az agramly agyr ýükleri saklamak üçin niýetlenen, arasynda uzalýan birleşdiriji barlar.Zawodlarda, ussahanalarda pollar, mezzanin, basgançaklar, feýting, çukur örtükleri we hyzmat ediş platformalary hökmünde giňden ulanylýar.

 • Serleşdirilen / diş görnüşli polat paneli örtük

  Serleşdirilen / diş görnüşli polat paneli örtük

  Önümiň beýany Serrat polat örtük, berkligi, tygşytly önümçiligi we gurnamagyň aňsatlygy sebäpli ähli örtük görnüşleriniň arasynda iň meşhurydyr.Güýçli we ýeňil agramyndan başga-da, bu görnüşli örtük süýüm däl häsiýetlere eýedir, berk saglyk we howpsuzlyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýiti gyralar we seriýalar ýok.Gyzgyn togalanan seriýalar, kimdir biri panjara düşse, ýitmegi bes etmäge kömek edýär.Meýletin sertifikatly podşipnikler skid garşylygy güýçlendirýär.Con ...

 • Endapyk görnüşli polat örtük

  Endapyk görnüşli polat örtük

  Önümiň beýany Closedapyk polat örtük, çarçuwaly polat örtügiň bir görnüşidir, ýapyk ujy bilen hem aýdylýar.Diýmek, polat örtügiň uzynlygy we ini müşderileriň islegine görä öndürilip bilner.1mx1m, 1mx2m, 1mx3m, 2mx3m we ş.m.Polat paneli örtmek, güýç, howpsuzlyk, uzak möhletli çykdajy we çydamlylyk üçin gowy saýlawdyr.Bar paneli dürli aralyklarda perpendikulýar kesiş çyzyklaryna f ...

 • Açyk görnüşli polat örtük

  Açyk görnüşli polat örtük

  Önümiň beýany Açyk polat örtük, açyk uçly polat örtük diýmekdir.Polat örtüginiň iki tarapy çarçuwasyz.Umumy ululygy 900mmx5800mm, 900mmx6000mm.Açyk polat örtük, iň köp ulanylýan polat örtüklerden biridir, oňa metal açyk paneli hem diýilýär.Kebşirlenen polat örtük uglerod polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.Kebşirlenen polat örtük, süýşmäge garşy, poslama garşylygy, gowy drena function funksiýasy, ýokary güýç we ýük göterijiligi bar.Şonuň üçin wa ... hökmünde giňden ulanylýar ...

 • Galvanizli polat örtük

  Galvanizli polat örtük

  Önümiň beýany Galvanizli polat örtük, poslama garşylyk möhüm bolan çygly, süýşýän ýagdaý üçin amatly önümdir.Steelumşak polatdan ýasalan gaplar, galvanizli hammamda gyzgyn batyrylýar.Galvanizleýji hammamda 7 sany tankyň üstüni arassalamak prosesi bar, gyzgyn suwa batyrmak üçin ulanylýan sinkiň arassalygy 99,95% arassa bolmaly.Galvanizli örtük IS-3202 / IS - 4759 / IS - 2629 / IS - 2633 / IS - 6745 , ASTM –A -123 ýa-da halkara ülňülerine deň bolmaly.App ...

 • Bejerilmedik / galvanizli polat örtüksiz

  Bejerilmedik / galvanizli polat örtüksiz

  Önümiň beýany Gara polat örtük, belli bir aralykdaky polat we barlary tekiz polat bilen kebşirlemek arkaly ýasalýar.Polat örtügiň üstü bolsa bejerilmeýär.Kesmek, gyrmak we beýleki amallardan geçýär.Önümler ýokary güýç, ýokary güýç, ýagtylyk gurluşy, ýokary göteriji, ýüklemek üçin amatlylyk we beýleki häsiýetlerden lezzet alýarlar.Polat örtük bejerilmedik: Örtügi özbaşdak ýasaýan we galvanizleýän müşderilere has çalt eltmäge mümkinçilik berýär.Va ...

 • Galvanizli örtükli basgançak basgançagy

  Galvanizli örtükli basgançak basgançagy

  Önümiň beýany Basgançak basmak, tabakda, deşikli plastinka we giňeldilen metalda bar.Idolda ýa-da polda, skidka etmek mümkinçiligi bar.Bu basgançak ýörelgesi burç çarçuwasy bilen ýa-da bolmazdan elýeterlidir.Bar bolan örtükli ýa-da howply göwher barlaýjy plastinka gurnamalaryna aňsatlyk bilen ýerleşdirildi.Aralyk basgançaklar gönüden-göni häzirki ýörelgelere ýa-da simlere kebşirlenip ýa-da ýerine berkidilip bilner. Ansat gurnamak üçin deşikler öňünden burawlanyp bilner ...

 • Galvanizli çukur / garym örtügi

  Galvanizli çukur / garym örtügi

  Haryt maglumatlary , 10mm we ş.m. Ölçeg Hususy reňk kümüş şahadatnamasy ISO9001 Material Q235 faceerüsti bejergisi Gyzgyn çüwdürimli galvanizli önüm prosesi Polat örtük, ýük çyzygyna we kesiş nokatlaryna ýylylygy we basyşy bir wagtyň özünde ulanyp, olary kebşirlemek arkaly öndürilýär.Pr ...

 • Boýag görnüşli polat örtük

  Boýag görnüşli polat örtük

  Önümiň beýany, esasan, polat gözenegiň plastinkasyny, polat gözenegiň plastinkasyny bejermek üçin spreý reňkli polat örtük, gyzgyn ýüzleý galvanizasiýa bolýar. Şol bir ýerüsti boýag hem möhümdir.Boýalan polat gözenek plastinkasynyň gaýtadan işleniş bahasy, galvanizli gyzgyn suwdan pesdir.pos garşylygy, köýneginden has gorkýan, ýöne boýag dürli reňkleri saýlap biler, esasanam mehaniki enjamlar üçin polat paneli plastinka, polat gözenegiň plastinkasynyň reňki we t reňki ...

 • SS316 / SS304 Poslamaýan materialdan polat örtük

  SS316 / SS304 Poslamaýan materialdan polat örtük

  Önümiň beýany Poslamaýan polat örtük, agyr poslaýjy gurşaw üçin adaty senagat pyýada önümi bolup, köp ýyl bäri meşhur örtük saýlamasydyr.Biziň kompaniýamyz 304 we 316 görnüşli poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan çişirilen paneli öndürýär.Süýşmek prosesi, çyzgy panellerini merkezi burçda iň ýokary 4 ″ aralykda rulman barlaryna dogry burçlarda mehaniki taýdan gulplamak arkaly paneli panelleri ýygnamaga mümkinçilik berýär.Bu amal arassa gysga li ...

 • Alýumin garyndy material polat örtük

  Alýumin garyndy material polat örtük

  Önümiň beýany Alýumin garyndy polat örtük materialy alýumin 6063. Esasy garyndy elementleri magniý we kremniý bolup, Mg2Si fazasyny emele getirýär. Eger belli bir mukdarda marganes we hrom bar bolsa, demiriň erbet täsirlerini zyýansyzlandyryp biler. Käwagt az mukdarda Poslama garşylygy ep-esli azaltmazdan, ergininiň güýjüni ýokarlandyrmak üçin mis ýa-da sink goşulýar. Mysal üçin: ýylylygy bejermek prosesinde öňünden uzalýan 6063 garyndysynyň aýratynlyklaryna görä ...

 • Metbugat gulplanan görnüşli polat paneli

  Metbugat gulplanan görnüşli polat paneli

  Önümiň beýany, gulplanan polat örtük, şeýle hem bölek polat örtük diýilýär.belli bir ululykda tekiz uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, bürünçden, alýumin plastinka çukurdan (deşik), böleklere bölmek, kebşirlemek, timarlamak we öndürilen beýleki amallar.Goýlan polat gözenek plastinka ýokary güýçli, antikroziýa, tehniki hyzmat etmegiň erkin aýratynlyklary we birmeňzeş takyklygyň, ýeňil we owadan gurluşyň, tebigy sazlaşygyň, ajaýyp stiliň umumy polat paneli plastinkasyny öz içine alýar.Bu ...

 • Goşma görnüşli polat gözenek

  Goşma görnüşli polat gözenek

  Önümiň düşündirişi Goşma polat örtük, belli bir ýüklemek ukybyna we ýerüsti möhürleýjä eýe bolan polat örtük plastinkasyndan durýar.Galvanizli gyzgyn bejergiden soň, goşma polat örtük plastinka çişer we ýoýular.Goşma polat örtük plastinkasy, esasan, 3-nji seriýaly polat örtük plastinkasyny esasy plastinka hökmünde alýar, şeýle hem 1-nji seriýany ýa-da 2-nji seriýaly polat örtük plastinkasyny ulanyp biler.“Retreader” adatça 3mm plastinka ulanýar, 4mm, 5mm we 6mm plastinka hem ulanyp biler.Goşma polat örtükler köpüsinde giňden ulanylýar ...

 • Steelörite görnüşli polat örtük

  Steelörite görnüşli polat örtük

  Önümiň beýany Specialörite görnüşli polat paneli örtük, ýörite görnüşli polat panjara hem diýilýär.Şekilden düzüň: şkaf polat paneli, göwher deşik salnan polat paneli, balyk ölçegli deşik polat paneli we ş.m.Specialörite görnüşli polat örtük, tertipsiz polat gözenegiň bir görnüşidir, görnüşi: fan şekilli, birnäçe tegelek, ýitirilen Burç, kesilen, açylan, kebşirlenen, gyrasy we beýleki amallardan soň müşderiniň talaplaryna ýetmek üçin trapezoid polat grid ...

 • Men ýeňil agramly polat paneli örtük

  Men ýeňil agramly polat paneli örtük

  Önümiň beýany Men polat örtük ýazýaryn, ýönekeý örtük bilen deňeşdirilende has ýeňil, has tygşytly we paratiki.Men polat örtük täjirçilik we senagat önümleri üçin amatly. Men polat örtük materialyny uglerod polatyna, galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan görnüşlere bölýärin. Has ýeňil we ýokary güýç.Ölçegleri: Smoothüzü we tekizlenen ýerüsti spesifikasiýa Aýlaw zolagynyň ululyklary (mm) 25 × 5 × 3, 32 × 5 × 3, 38 × ...

 • Agyr görnüşli polat paneli örtmek

  Agyr görnüşli polat paneli örtmek

  Önümiň beýany Belli aralyklar bilen tekiz polat we haç / tegelek barlar bilen kebşirlemek arkaly polat örtük.Galvanizli polat örtügimiz ýokary güýçli, ýeňil gurluşly, ýokary göteriji, ýüklemek üçin amatly we beýleki häsiýetlerden lezzet alýar.Gyzgyn batyrylan sink örtügi önüme poslama garşy ajaýyp mümkinçilik berýär.1) Çig mal: Pes uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy 2) Polat örtügiň görnüşleri: Düz / tekiz görnüş, I ýazýaryn, Serrated / diş görnüşi.3) Açyk görnüşli we ýapyk e ...

 • 2006

  Bellenen ýyl
 • 100

  Ualyllyk satuw / Millon
 • 20

  Countriesurtlara satyň
 • 20000

  Ualyllyk çykyş / tonna

Biz hakda

 • hakda (1)
 • hakda (3)
 • hakda (2)
 • hakda (4)

Gysgaça düşündiriş :

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. 2006-njy ýylda döredilip, dürli görnüşli polat örtük, galvanizli polat örtük, polat basgançak, çukur örtügi we diwar, kebşirlenen panel, kebşirlenen sim, galvanizli demir öndüriji bolup durýar. sim we gara demir sim.

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. Hytaýda “Simli toruň ýerli ýeri” bolan ping etrabynda ýerleşýär, bizde awtomatiki kompýuter dolandyrylýan galp kebşirleýiş maşynlary, egirme maşynlary, ýokary kebşirleýiş maşynlary we beýleki ösen desgalar bar.

Iň soňky habarlar

 • 63c7cb0925b7ddb178d30e71a710075

  Polat örtük öndürijisi

  “Hot Dip Galvanized Polat” örtügi güýçli funksiýalara eýedir we platformalarda, ýörelgelerde, trestlerde, çukur örtüklerinde, guýy örtüklerde, merdiwanlarda, diwarlarda, garawullarda we nebit-himiýa pudagynda, elektrik stansiýalarynda, suw desgalarynda, lagym arassalaýjy desgalarda, şäher in engineeringenerçiliginde, giňden ulanylýar. daşky gurşaw ...

 • 2

  Gurluş polatdan örtük näme?

  Strengthokary kuwwatly we berk gurluşy bolan polat örtük uglerod polatdan, alýumin polatdan ýa-da poslamaýan polatdan durýar.Önümçilik usullaryna görä, ony dört görnüşe bölüp bolar: kebşirlenen, press bilen gulplanan, aýlawly we pyçakly panjaralar.Surfaceerüsti şekillere görä, diw bolup biler ...

 • 2f1b36b8a5009d444c0c2c45fd5b0b0

  Polat örtük esasy bilimleri girizmek

  Polat örtük, belli bir aralyga we çyzgy boýunça tekiz polatdan geçmek üçin ulanylýan we inedördül panjara kebşirlenen polatdan ýasalan önümdir.Esasan çukur örtügi, polat gurluş platformasy, polat merdiwan plastinka we ş.m.Çyzyk, adatça, inedördül polatdan ýasalan.Polat plastinka adatça ma ...

 • 5

  Agyr polat örtük @ polat örtük öndüriji @ galvanizli polat örtük plastinka

  Görýän polat örtük plitalarymyzyň köpüsi gyzgyn galvaniz bilen bejerilýär, sebäbi bu esasan her polat örtük plastinasynyň daşky görnüşinde gaýtadan işlenýär, şonuň üçin poladyň dakylýan görnüşinden has owadandygyny görüp bileris. örtükli tabak, munuň sebäbi ...

 • 10

  Bar örtükli basgançaklar

  Söwda we senagat önümleri üçin uglerod polatdan, poslamaýan polatdan we alýumin zynjyrdan ýasalan basgançaklary ýörite ýasamakda ýöriteleşýäris.Kebşirlenen basgançaklar, güýçliligi we gurmak aňsatlygy üçin iň giňden ulanylýar we senagat we söwda kärhanalarynyň köpüsinde umumy ulanylýar ...

 • marka (1)
 • marka (2)
 • marka (3)
 • marka (4)
 • marka (5)