• çörek0101

Agyr polat örtük @ polat örtük öndüriji @ galvanizli polat örtük plastinka

Köppolat örtük plitalarygyzgyn galvanizasiýa bilen bejerilýändigini görýäris, sebäbi bu esasan her polat örtük plastinasynyň daşky görnüşinde gaýtadan işlenýär, şonuň üçin polat örtük plastinasynyň dakylýan görnüşinden has owadandygyny görüp bileris, sebäbi gaýtadan işlemekde gyzgyn galvanizasiýa ulanmakda has üstünlikli bolýar, adatça gaty ýokary temperaturada ereýär, soňra materialyň bir bölegini goşýar we sowadylandan soň agyr metal dokumalarynyň düzümine gurlar.Bu, gyzgyn galvanizli polat örtük plastinkasynyň aýratyn prosesi, ähli gyzgyn sink polat örtük plastinkasy, esasan, bu ädimlerden geçmeli.Şeýle-de bolsa, gyzgyn galvanizli polat örtük plastinkasy ýelmeşiginde birneme güýçlidir we ýykylmagy aňsat däl.Şonuň üçin polat örtük plitalaryny ulanmak has uzyn, çydamlylygy birneme ýokary we esasan poslamagyň, umumy galyňlygyň öňüni alyp biler, şonuň üçin güýç artar.

Galvanizasiýa etmekaslynda himiki reaksiýa bolup, howa bilen gatnaşyga girende, howadaky käbir maddalar bilen reaksiýa döreder we şeýlelik bilen polat örtük plastinkasyny has berkleşdirer ýaly gorag filmini emele getirer.Adatça uzak wagtlap ulanylýan polat örtükli plastinalaryň käbiriniň üýtgemändigini görýäris, bu himiki reaksiýanyň aýratynlyklary sebäpli.Şeýlelik bilen, polat örtükli plastinka işlenilse, onuň ýüzüni çyzmakdan gorkmaň, bu bolsa soňundan bejerip bolmaz.

Indi köp sanly kärhana binalary polat örtük plitalaryny ulanar we bargalvanizli polat örtükplitalary, artykmaçlyklary we ulanylyş nokatlary sebäpli has köp.Emma, ​​deňeşdirilendegalvanizli polat örtükli plastinkasatyn almak hakykatdanam has gymmat, ýöne roly henizem gymmada düşýär.Oýlanyp görüň, ýagyşly günlerde pasly ýa-da döwülen polat örtük plitalaryny kim islemeýär?Şonuň üçin, gyzgyn galvanizli polat örtük plastinkasyny saýlamaly, diňe bu ulanyş talaplaryna laýyk bolup biler, şonuň üçin indi gyzgyn galvanizli polat örtük plastinkasy ýygy-ýygydan ulanylýar we ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar.Indi köp öndürijiler durnukly we ygtybarly häsiýetleri ulanmak üçin polat örtük, bu plastinka we adaty polat plastinkany gurmaly, daşky gurşawa täsir etmek aňsat däl, tabagyň daşky görnüşi gaty nepis we önümçilik prosesi tabak özboluşly, prosesi ulanmakda hil meselesinde ýüze çykmak aňsat däl, indi bu plastinka öndürijileriniň gurnamasy köpelýär, tabagy saýlamak işinde adamlar hem köp kynçylyk çekýärler, sebäbi dürli öndürijiler Çig mal ulanylanda tabagyň önümçiligi we önümçilik prosesi başga, Şonuň üçin tabagyň hili başga, satyn alnan tabagyň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin satyn alanyňyzda meselä üns bermeli.


Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr