• çörek0101

Bar örtükli basgançaklar

Kömürturşy polatdan, poslamaýan polatdan we alýuminden ýörite ýasamakda ýöriteleşýärisçyzykly basgançaklartäjirçilik we önümçilik goşundylary üçin.

Kebşirlenen basgançaklargüýji we gurmak aňsatlygy üçin iň giňden ulanylýar we önümçilik we täjirçilik goşundylarynyň köpüsinde ähliumumy ulanylýar.Polat basgançaklar şol bir aralyk we rulman çukurynyň çuňlugy we pyýada rahatlygy üçin has uly ýük göterijilik ukybyna eýedir.Bularyň ikisine-de goşmaça howpsuzlyk üçin sargyt edilen ýer bilen sargyt edip bolýar.

A panjara basgançakädim hökmünde ulanmak üçin niýetlenen ýük göteriji paneli emele getirmek üçin dürli aralyklarda perpendikulýar kesiş barlaryna birleşdirilen podşipnikleriň bir toparydyr.Basgançak basgançaklary kesgitlenen burun we öňünden gysylan ahyrky daşaýjy plitalar ýa-da burçlar bilen öndürilýär, basgançaklara berkitmäge taýyn.Gyrasyndan birneme uzalyp gidýän burun, ulanyjylar üçin goşmaça ýer bermek arkaly howpsuzlygy ýokarlandyrýar'aýak.

Hemmesibasgançaklarbelli bir işiň ululygyna, inine we uzynlyk aýratynlyklaryna laýyk gelýän ýasama.Mundan başga-da, adaty gutarnykly plitalar ýerleşiş talaplarynyň ýörite bolt deşiginiň ululygyny kanagatlandyrmak üçin ýasalyp bilner.

1/4 bilen üpjün edildiX 3/16"ýönekeý ýa-da serwer 19W4 örtük

Barlag plastinka burunlary we adaty ahyrky plitalar bilen dolduryň

Arealaňaç, reňklenen we galvanizli görnüşde bar

Alýumin we poslamaýan polatdan hem bar

Köp standart ululykda bar

Isleg boýunça elýeterli ululyklar

Esasy görnüşi:

T1 KebşirlendiFixingNosing

T2 BoltFixingNosing

T3 KebşirlendiFixing BarlanyldyPgiçNosing

T4 BoltFixing BarlanyldyPgiçNosing

T5 Dik zolakly plastinka burun

T6 Dik zolakly plastinka burun

T7 Deşikli plastinka burunlary

T8 Deşikli tabak burunlary

Işimiziň hili bizi aýratynlaşdyrýar, öňdebaryjy wagtlarymyz we bahalarymyz müşderileri bize wagtal-wagtal yzyna getirýär.Biz ygtybarly, sypaýy we islendik soraga jogap bermäge taýýar.


Iş wagty: 11-2022-nji oktýabr